pisarnica

Радно време са странкама: радним даном од 07:30 до 13:00 часова.

Коришћење архивске грађе ради регулисања социјалних, породичних, имовинско-правних и других питања за потребе државних органа и за остваривање права грађана и правних лица врши се преко Писарнице.

Захтев за издавање овереног преписа или копије подноси се на прописаном образцу уз навођење сврхе за коју је потребна тражена исправа, као и података потребних за проналажење оригинала.

Увид у пројектну документацију

Радни стаж и лични доходак 

Уверење о одузетој имовини

Уверење о пријави житеља

Издавање сведочанства или дипломе

Рок за решавање захтева је до месец дана од дана пријема захтева.

Попуњен образац донети лично у писарницу Архива (Палмира Тољатија 1).

За детаљнија обавештења обратите се писарници Архива на телефон 011 2606-336, лок. 158.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Архив издаје оверене преписе или копије само из оне архивске грађе чије оригинале чува. Овером преписа или копије потврђује се истоветност са оригиналним документом, али не и истинитост података у документу. Корисник архивске грађе лично је одговоран у случају повреде одредаба Закона о ауторском праву.
Архив може за потребе корисника да копира, микрофилмује, скенира и на други начин репродукује архивску грађу, на основу захтева поднесеног дежурном раднику у писарници, читаоници или поштом. Архив наплаћује своје услуге према Ценовнику услуга, који је подложан променама.


 Статистички преглед броја захтева у Писарници од јануара до децембра 2018. години

Врста захтева број захтева
Подаци о просеку примања и радном стажу у угашеним привредним друштвима 4.483
Остало  (национализација, рехабилитација, експропријација, решења, уговори, конфискација, остали типови одузимања, бањички логор, општи тип) 920
Техничка документација-пројекти зграда 3.228
Картони житеља Београда и Земуна (пријаве боравка) у периоду 1928-1953 29
Дипломе и сведочанства угашених школа 118
Укупно захтева
8.778
 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
Статистички преглед броја захтева у Писарници од јануара до децембра 2017 .године
  
Врста захтева број захтева
Подаци о просеку примања и радном стажу у угашеним привредним друштвима 4.524
Остало  (национализација, рехабилитација, експропријација, решења, уговори, конфискација, остали типови одузимања, бањички логор, општи тип) 1.370
Техничка документација-пројекти зграда 3.225
Картони житеља Београда и Земуна (пријаве боравка) у периоду 1928-1953 45
Дипломе и сведочанства угашених школа 126
Укупно захтева
9.290