Штампа 

Основна делатност Архива је заштита архивске грађе код твораца у њеном настајању као и сређивање, обрада, пружање на коришћење и публиковање архивске грађе.
Ову функцију Архив обавља за подручје свих 17 општина града Београда и врши надзор код 1.656 стваралаца и ималаца архивске грађе и документарног материјала из области управе, судства, просвете, културе, социјалне заштите, здравства, привреде, банкарства, друштвено-политичких организација и разних удружења.

Архив је модерна, ефикасна и отворена установа културе и у свом раду примењује високе стандарде бриге за заштиту архивске грађе подижући свест о њеном значају за историју града Београда, његове околине и ширег региона, данас и у будућности.

Заштита архивске грађе као културне баштине града спроводи се од тренутка њеног настајања код стваралаца и ималаца, кроз надзор и стручну помоћ у раду са документацијом и  поступку архивирања. Преузета архивска грађа сређује се у Архиву  на основу усвојених архивстичких принципа и обрађује према међународним стручним стандардима из ове области. Један број фондова и збирки обрађен је у аутономно развијеном архивском информационом систему Jанус  у складу са међународним архивским стандардима.

Сређену и обрађену грађу научна, културна и шира јавност  користи у Читаоници и Писарници Архива према Правилнику о коришћењу грађе.

Архив, ширoj јавности, пружа информације о културно-историјској баштини коју чува, приређивањем изложби, издавачком делатношћу, промоцијама, предавањима, коришћењем нових информационо-комуникационих технологија и сл, кроз сарадњу са образовним установама, медијским кућама и др.

Пословни простор је површине 4.890 m2, од чега је за смештај грађе у депоима обезбеђено око 2.400 m2. У Архиву се налази 13 km архивске грађе која обухвата временски период од половине XVIII до краја XX века настале радом органа власти, управе, судства, привреде, просветних, здравствених и културних институција, друштава, удружења, личних и породичних фондова и збирки.

Годишње Архив посети око 8.000 корисника заинтересованих  за научно истраживање, издавање јавних докумената ради регулисања приватно-правних потреба или посету Галерији.

У Историјском архиву Београда тренутно ради 47 запослених; две трећине ради на стручним, а остали на пратећим пословима.