Индекс чланака

 
На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12), а у складу са Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС", број 106/13), те члана 48. Статута Историјског архива Београда, Управни одбор Историјског архива Београда на својој XIX седници одржаној дана 08.10.2020. године, донeo je Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке.
Овим правилником ближе се уређује процедура планирања набавки, спровођење поступака јавних набавки и извршење уговора унутар Историјског архива Београда.  (текст правилника)

2021.
 
 
јун
 
Јавна набавка - Вајарско-архитектонске услуге, израда вајарско–архитектонског идејног решења изгледа јавног спомен обележја Диани Будисављевић у Београду
 
 

2020.
 
 
 
 
 
 
 

2019.
 
 
 
 
 
септембар
 
 
 
 
 
 
јун-јул
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
април-мај
 
 
 
 
 

 
2018.
 
децембар
 
 
септембар-октoбар-новембар
 
 
**
 
 
 
**
 
 
 
 
 
 
 
 
**
 
 
 
 
**
 
 
 
 
**
 
 
 
 
***
 
 
 
 
 
***
 
 
 
 
 
 
 ***
 
 
 
 
 
јул - август
 
 
 
 
 
 
 
 
 
мај-јун
 
 
 
 
 ***
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 2017.
 

Радови на инвестиционом одржавању крова на објекту Историјског архива Београда
 
 
 
Одговори на питања: 02_1066_17 и 02_1066_18
 
 
претходна документација позив 2:
 
 
 
 
претходна документација позив 1:
 
 
 
***
 
 
 
 
 
 
***
 
 
 
 ***
 
 
 
 ***
 
 


2016.
 
 
 
 
 децембар 2016.
 
 
 
октобар 2016.
 
Закључен уговор: Јавна набавка добара бр. 1.1.5/2016 – Прибор за одржавање хигијене
 
Закључен уговор: Јавна набавка добара бр. 1.2.2/2016 – Услуга мобилне телефоније
 
септембар 2016.

Закључени уговори за јавне набавке које су спроведене преко тела за централизоване набавке:

Средства за одржавање хигијене

Канцеларијски материјал

Прибор за одржавање хигијене

Погонска горива за моторна возила

Електрична енергија

август 2016.

Обавештење о закљученом уговору

Конкурсна документацијаза јавну набавку мале вредности - Радови на адаптацији четири санитартна блока у објекту Историјски архив Београда ЈН бр. 1.3.1/16.

 
јул 2016.
 
 
 
 
 
 
април 2016.
 
 
 
 
март 2016.
 

Обавештење о закљученом уговору.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности -Набавкaуслуга смештаја и превоза девет учесника међународног пројекта ЕУ и организације смештаја запослених Иисторијског архива Београда на службеном путу у иностранству - ознака поступка јнмв- број 1.2.5/2016.

 

 

2015.

октобар 2015.

Закључени уговори за јавне набавке које су спроведене преко тела за централизоване набавке.

Средства за одржавање хигијене.

Канцеларијски материјал.

Прибор за одржавање хигијене.

Погонска горива за моторна возила.

Рачунари.

Услуге мобилне телефоније.

 


 

септембар 2015.
 
 
 

август - септембар 2015.

На основу донете одлуке 1. септембра 2015.  потписан је уговор са понуђачем „SECURITAS SERVICES" D.O.O. БЕОГРАД.

Позив за достављање понуда за јавну набавку услуга физичко-техничког обезбеђења објекта Историјског архива Београда.

Конкурсна документација.


март-април 2015.
 
На основу донете одлуке 7. априла 2015.  потпусан је уговор са Привредним друштвом за снабдевање крајњих купаца  "ЕПС снабдевање".
 
 
 
 

 

2014.

 новембар-децембар 2014.

Уговор.

Одлука о додели уговора.

Позив за достављање понуда за израду online тематског водича „Први светски рат у фондовима и збиркама Историјског архива Београда“.

Конкурсна документација.


  јул 2014.

Одлука о додели уговора.

Конкурсна документација.

Позив за достављање понуда за јавну набавку мале вредности број 1.2.1/2014: Услуга физичко – техничког обезбеђења објекта Историјског архива Београда.

ИЗМЕНЕ И ДОДАЦИ

Решење о усвајању захтева за заштиту права.

Обавештење - Захтев за заштиту права понуђача на одлуку о додели уговора.

Измена број 1 - Продужење рока за подношење, 1. август 2014.

Позив за достављање понуда.


 мај 2014.

Конкурсна документација.

Позив за достављање понуда за јавну набавку мале вредности добара број 1.1.1/14: Набавка електричне енергије.

ИЗМЕНЕ

Измена 1 продужење рока.

Конкурсна документација измена 1. 

ОДЛУКА

Одлука о додели уговора ЈНМВ 1.1.1/14.


2013.

 октобар 2013.

Конкурсна документација.

Позив за достављање понуда за јавну набавку добара бр. 5/13 - Набавка електронске опреме (ласерског фотокопир-скенер-штампача широког формата.

претходна документација