Индекс чланака


2016.
 
 
 
 
 децембар 2016.
 
 
 
октобар 2016.
 
Закључен уговор: Јавна набавка добара бр. 1.1.5/2016 – Прибор за одржавање хигијене
 
Закључен уговор: Јавна набавка добара бр. 1.2.2/2016 – Услуга мобилне телефоније
 
септембар 2016.

Закључени уговори за јавне набавке које су спроведене преко тела за централизоване набавке:

Средства за одржавање хигијене

Канцеларијски материјал

Прибор за одржавање хигијене

Погонска горива за моторна возила

Електрична енергија

август 2016.

Обавештење о закљученом уговору

Конкурсна документацијаза јавну набавку мале вредности - Радови на адаптацији четири санитартна блока у објекту Историјски архив Београда ЈН бр. 1.3.1/16.

 
јул 2016.
 
 
 
 
 
 
април 2016.
 
 
 
 
март 2016.
 

Обавештење о закљученом уговору.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности -Набавкaуслуга смештаја и превоза девет учесника међународног пројекта ЕУ и организације смештаја запослених Иисторијског архива Београда на службеном путу у иностранству - ознака поступка јнмв- број 1.2.5/2016.