pisarnica

Радно време са странкама: радним даном од 07:30 до 13:00 часова.

Коришћење архивске грађе ради регулисања социјалних, породичних, имовинско-правних и других питања за потребе државних органа и за остваривање права грађана и правних лица врши се преко Писарнице.

Захтев за издавање овереног преписа или копије подноси се на прописаном образцу уз навођење сврхе за коју је потребна тражена исправа, као и података потребних за проналажење оригинала.

Увид у пројектну документацију

Радни стаж и лични доходак 

Уверење о одузетој имовини

Уверење о пријави житеља

Издавање сведочанства или дипломе

Рок за решавање захтева је до месец дана од дана пријема захтева.

Попуњен образац донети лично у писарницу Архива (Палмира Тољатија 1).

За детаљнија обавештења обратите се писарници Архива на телефон 011 2606-336, лок. 158.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Архив издаје оверене преписе или копије само из оне архивске грађе чије оригинале чува. Овером преписа или копије потврђује се истоветност са оригиналним документом, али не и истинитост података у документу. Корисник архивске грађе лично је одговоран у случају повреде одредаба Закона о ауторском праву.
Архив може за потребе корисника да копира, микрофилмује, скенира и на други начин репродукује архивску грађу, на основу захтева поднесеног дежурном раднику у писарници, читаоници или поштом. Архив наплаћује своје услуге према Ценовнику услуга, који је подложан променама.


 Статистички преглед броја захтева у Писарници од јануара до децембра 2021. годинe

Врста захтева број захтева
Подаци о просеку примања и радном стажу у угашеним привредним друштвима 3.682
Остало  (национализација, рехабилитација, експропријација, решења, уговори, конфискација, остали типови одузимања, бањички логор, општи тип) 750
Техничка документација-пројекти зграда 2.975
Картони житеља Београда и Земуна (пријаве боравка) у периоду 1928-1953 13
Дипломе и сведочанства угашених школа 64
Укупно захтева
7.484
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Статистички преглед броја захтева у Писарници од јануара до децембра 2020. годинe

Врста захтева број захтева
Подаци о просеку примања и радном стажу у угашеним привредним друштвима 2.948
Остало  (национализација, рехабилитација, експропријација, решења, уговори, конфискација, остали типови одузимања, бањички логор, општи тип) 716
Техничка документација-пројекти зграда 2.855
Картони житеља Београда и Земуна (пријаве боравка) у периоду 1928-1953 15
Дипломе и сведочанства угашених школа 61
Укупно захтева
6.595