Штампа 
 
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРАВНА ЛИЦА ПОД НАДЗОРОМ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА:
 
Министарство културе и информисања је 7. маја 2021. Историјском архиву Београда доставило мишљење у складу са којим се услед отежаних услова пословања и у складу са законом за сва правна лица :
 
ststus predmeta1
1. Продужава рок за израду обавезних нормативних аката до 31. децембра 2021. године
2. Обавеза достављања преписа архивске књиге настаје 2022. године односно препис се доставља до 30. априла 2022. године.
 
ДОСТАВА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СЕ ОБАВЉА ПОШТОМ ИЛИ ЛИЧНО, ПАЛМИРА ТОЉАТИЈА 1, БОЧНИ УЛАЗ-ГАЛЕРИЈА (ИЗ БУЛЕВАРА МИХАЈЛА ПУПИНА) У ПЕРИОДУ ОД 8-13 ЧАСОВА.

Захваљујемо на сарадњи!
 
 
 ПРИМЕНА ЗАКОНА О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ И АРХИВСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ 
 

depokutije2Народна скупштина  Републике Србије је 24. јануара 2020. усвојила Закон о архивској грађи и архивској делатности ("Сл. гласник РС", br. 6/2020) те годину дана након тога почела је и његова званична примена.

Овим законом уређује се систем заштите архивске грађе и документарног материјала, утврђују услови и начин коришћења архивске грађе, утврђује се правна регулатива која се односи на архивску грађу изворно насталу у електронском облику као и надлежност и делатност архива у Републици Србији. 
 
Њиме се јасно дефинишу обавезе свих ствараоца и имаоца архивске грађе и документарног материјала (чланови 9-21) али и отвара простор за побољшање услова за рад архива у Републици Србији и њихов равномеран развој, узимајући у обзир да досадашњи законски оквир није уређивао бројна питања која су била од значаја за рад архива.
 
Уколико до сада нисте регистровани као стваралац и ималац архивске грађе у Историјском архиву Београда молимо Вас да нам уз нормативна акта и копију архивске књиге пошаљете и копију акта о оснивању или извода из АПР-а као и контакт податке одговорног стручног лица које је задужено за заштиту архивске грађе и документарног материјала и поступање са архивском грађом и документарним материјалом.
 
Члан 14. Закона о архивској грађи и архивској делатности прописује израду следећих нормативних аката:

1) ОПШТИ АКТ О НАЧИНУ ЕВИДЕНТИРАЊА, КЛАСИФИКОВАЊА, АРХИВИРАЊА И ЧУВАЊА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА
Архиву доставити два потписана и оверена примерка. Један примерак задржава Архив, а други се враћа ствараоцу и имаоцу.

2) ЛИСТА КАТЕГОРИЈА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА СА РОКОВИМА ЧУВАЊА
Архиву се уз Допис (заведен и потписан) достављају ДВА примерка Листе категорија, која је претходно усвојена од стране одговорног лица директора/управног одбора /надзорног одбора ствараоца и имаоца архивске грађе и документарног материјала, потписана и оверена. Странице обавезно нумерисати, a на последњој потписаној страници оставити простор за печат Архива којим иста постаје валидна. Један оверен примерак задржава Архив, а други се враћа ствараоцу и имаоцу.

3) ОПШТИ АКТ О НАЧИНУ ЕВИДЕНТИРАЊА, ЗАШТИТЕ, И КОРИШЋЕЊА ЕЛЕКТРОНСКИХ ДОКУМЕНАТА
Архиву доставити два потписана и оверена примерка. Један примерак задржава Архив, а други се враћа ствараоцу и имаоцу.
 
Препис архивске књиге се доставља најкасније до 30. априла текуће године за документарни материјал настао у претходној години, а уколико до сада нисте достављали архивску књигу онда први пут достављате копију целе архивске књиге.
 
Уколико сте у статусу:

1. Предузетника - Закон о приватним предузетницима ( "Сл. гласник СРС", бр. 54/89 и 9/90 и "Сл. гласник РС",бр. 46/91, 53/95 и 35/2002.)
2. Удружења чији су оснивачи искључиво физичка лица - Закон о удружењима ("Сл. гласник РС", бр. 51/2009, 99/2011 - др. закони и 44/2018 - др. закон)
3. Представништва страног привредног друштва или огранка - Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019)

за сада нисте у обавези да доставите Архиву нормативна акта као ни архивску књигу. Уколико дође до евентуалних измена, исте ћемо благовремено објавити на нашем сајту.
 
ПРОЧИТАЈТЕ ОСНОВНЕ СМЕРНИЦЕ И УПУТСТВА ЗА УСПЕШНУ ПРИМЕНУ ЗАКОНА О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ И САРАДЊУ СА ИСТОРИЈСКИМ АРХИВОМ БЕОГРАДА:
 
Препорука за израду Листе категорија
 
Препорука за вођење Архивске књиге
 
Препорука за спровођење процедуре уништавања безвредног документарног материјала