konzerv01На већ оштећеној и оболелој грађи примењују се оперативне мере заштите према плану приоритета. Ови послови обављају се у лабораторији Архива (основаној и опремљеној 1972. године), применом усвојених принципа конзервације и рестаурације, ручном и машинском методом. Због самог процеса конзервације и рестаурације, који временски дуго траје, било је неопходно увести нове методе рестаурације и применити савремену технологију која би омогућила убрзано заустављање наглог повећања количине оштећене грађе. За потребе лабораторије набављен је значајан број савремених апарата, машина и пратеће опреме, као и велика количина материјала за рад, што је допринело бржем, лакшем и успешнијем обављању послова рестаурације. Поред класичне методе ручне рестаурације (ручно испуњавање оштећења и облагање документа јапанском хартијом), сада се примењује и метода наливања, погодна за веома оштећене листове. Сва оштећења се пуне кашом од влакана целулозе одједном, а дебљина хартије и боје могу да се подесе тако да после рестаурације лист задржава оригиналан изглед. Како је машинска метода рестаурације ламинатором већ превазиђена у свету, за документа која је потребно урадити овом методом набављена је вакуум преса која убрзава и олакшава рестаурацију мапа, планова, плаката и друге архивске грађе великог формата.

konz02Библиотечки фонд Архива има значајан број књига: старих, ретких и других код којих није потребно извршити потпуну рестаурацију, тако да је купљен вакуум сто апарат који служи и као подлога за ручну рестаурацију појединачних листова и корица неразвезаних књига. Олакшање у раду донела је и набавка ултразвучног парног пенкала које служи за раздвајање слепљених листова, а може да се користи и у друге сврхе. У лабораторији Архива годишње се рестаурира око 6 000 докумената. Како је за историју веома значајно сачувати фондове Архива, пред службу конзервације и рестаурације постављају се велики задаци и изазови у изналажењу нових могућности за примену нових технологија. За то је превасходно потребно проширење просторија и њихово опремање, као и оспособљавање нових кадрова.