Štampa 

Osnovna delatnost Arhiva je zaštita arhivske građe kod tvoraca u njenom nastajanju kao i sređivanje, obrada, pružanje na korišćenje i publikovanje arhivske građe.

Ovu funkciju Arhiv obavlja za područje svih 17 opština grada Beograda i vrši nadzor kod 1.656 stvaralaca i imalaca arhivske građe i dokumentarnog materijala iz oblasti uprave, sudstva, prosvete, kulture, socijalne zaštite, zdravstva, privrede, bankarstva, društveno-političkih organizacija i raznih udruženja.

Arhiv je moderna, efikasna i otvorena ustanova kulture i u svom radu primenjuje visoke standarde brige za zaštitu arhivske građe podižući svest o njenom značaju za istoriju grada Beograda, njegove okoline i šireg regiona, danas i u budućnosti.

Zaštita arhivske građe kao kulturne baštine grada sprovodi se od trenutka njenog nastajanja kod stvaralaca i imalaca, kroz nadzor i stručnu pomoć u radu sa dokumentacijom i postupku arhiviranja. Preuzeta arhivska građa sređuje se u Arhivu na osnovu usvojenih arhivstičkih principa i obrađuje prema međunarodnim stručnim standardima iz ove oblasti.Jedan broj fondova i zbirki obrađen je u autonomno razvijenom arhivskom informacionom sistemu Janus u skladu sa međunarodnim arhivskim standardima.

Sređenu i obrađenu građu naučna, kulturna i šira javnost koristi u Čitaonici i Pisarnici Arhiva prema Pravilniku o korišćenju građe.

Arhiv, široj javnosti, pruža informacije o kulturno-istorijskoj baštini koju čuva, priređivanjem izložbi, izdavačkom delatnošću, promocijama, predavanjima, korišćenjem novih informaciono-komunikacionih tehnologija i sl, kroz saradnju sa obrazovnim ustanovama, medijskim kućama i dr.

Poslovni prostor je površine 4.890 m2, od čega je za smeštaj građe u depoima obezbeđeno oko 2.400 m2. U Arhivu se nalazi 13 km arhivske građe koja obuhvata vremenski period od polovine XVIII do kraja XX veka nastale radom organa vlasti, uprave, sudstva, privrede, prosvetnih, zdravstvenih i kulturnih institucija, društava, udruženja, ličnih i porodičnih fondova i zbirki.

Godišnje Arhiv poseti oko 8.000 korisnika zainteresovanih za naučno istraživanje, izdavanje javnih dokumenata radi regulisanja privatno-pravnih potreba ili posetu Galeriji.

U Istorijskom arhivu Beograda radi 47 zaposlenih; dve trećine radi na stručnim, a ostali na pratećim poslovima.