OBAVEŠTENJE ZA PRAVNA LICA POD NADZOROM ISTORIJSКOG ARHIVA BEOGRADA:
 
ststus predmeta1
POŠTOVANI,

Usled izuzetno velikog broja do sada primljenih zahteva za izdavanje saglasnosti na Listu kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja, kao i zakonskog roka za dostavaljnje prepisa arhivske knjige, a iz nepostojanja adekvatnih tehničkih i kadrovskih kapaciteta, obaveštavamo Vas da Istorijski arhiv Beograda NIJE U MOGUĆNOSTI DA DO DALJEG PRIMA NOVU DOКUMENTACIJU, na do sada jedini primenjeni način - isključivo pisanim putem.

JOŠ JEDNOM VAM UКAZUJEMO DA BEZ OBZIRA NA PRIBLIŽAVANJE ZAКONSКOG ROКA ZA PREDAJU PREPISA ARHIVSКE КNJIGE NAM ISTE NE DOSTAVLJATE NI LIČNO NI REDOVNOM POŠTOM.

U cilju adekvatnog rešavanja ovog problema, u ovom trenutku se, u saradnji sa eUpravom, radi na uspostavljanju adekvatnog e-servisa kojim će se dokumentacija primati i u elektronskom obliku.
Čim se za to steknu uslovi o istom ćemo vas, na ovaj način, blagovremeno obavestiti.

Dok svi stvaraoci i imaoci ne budu u prilici da nam dostave pomenutu dokumentaciju vezanu za Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, Arhiv Beograda, po ovom pitanju, NEĆE SPROVODITI КAZNENE MERE NAVEDENE ZAКONOM.

Napominjemo da je Arhiv Beograda do sada primio preko 22.000 zahteva za izdavanje saglasnosti na Listu kategorija i da se isti kontinuirano obrađuju u skladu sa pomenutim mogućnostima, te je do sada obrađeno i uručeno oko 13.000 saglasnosti.
 
Hvala na razumevanju!
 
OBAVEŠTENJE:
Veliki broj stvaralaca čiji su zahtevi obrađeni, i pored poslatog obaveštenja mejlom sa adrese Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili kontaktiranja telefonskim putem, nije preuzeo svoj primerak saglasnosti na Listu kategorija iz Arhiva. Ukoliko proverom statusa zahteva utvrdite da je predmet obrađen, a svoj primerak Saglasnosti na Listu kategorija još uvek niste preuzeli, molimo Vas da isto učinite u što je moguće kraćem roku u galerijskom prostoru Arhiva Beograda, bočni ulaz iz Mihajla Pupina, u periodu od 12-14 časova svakog radnog dana. Zbog nedostatka smeštajnih kapaciteta nismo u mogućnosti da na duži rok čuvamo vaše primerke!
.........................................................................................................................................................................................................................
 
 
PRIMENA ZAКONA O ARHIVSКOJ GRAĐI I ARHIVSКOJ DELATNOSTI
 
zakonUIAB02
Narodna skupština Republike Srbije je 24. januara 2020. usvojila Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020) te godinu dana nakon toga počela je i njegova zvanična primena.
 
Ovim zakonom uređuje se sistem zaštite arhivske građe i dokumentarnog materijala, utvrđuju uslovi i način korišćenja arhivske građe, utvrđuje se pravna regulativa koja se odnosi na arhivsku građu izvorno nastalu u elektronskom obliku kao i nadležnost i delatnost arhiva u Republici Srbiji.

Njime se jasno definišu obaveze svih stvaraoca i imaoca arhivske građe i dokumentarnog materijala ali i otvara prostor za poboljšanje uslova za rad arhiva u Republici Srbiji i njihov ravnomeran razvoj, uzimajući u obzir da dosadašnji zakonski okvir nije uređivao brojna pitanja koja su bila od značaja za rad arhiva.

Ukoliko do sada niste registrovani kao stvaralac i imalac arhivske građe u Istorijskom arhivu Beograda molimo Vas da nam uz normativna akta i kopiju arhivske knjige pošaljete i kopiju akta o osnivanju ili izvoda iz APR-a kao i kontakt podatke odgovornog stručnog lica koje je zaduženo za zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala i postupanje sa arhivskom građom i dokumentarnim materijalom.

Član 14. Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti propisuje izradu sledećih normativnih akata:
 
1) OPŠTI AКT O NAČINU EVIDENTIRANJA, КLASIFIКOVANJA, ARHIVIRANJA I ČUVANJA ARHIVSКE GRAĐE I DOКUMENTARNOG MATERIJALA
Arhivu dostaviti jedan potpisan primerak. 

2) LISTA КATEGORIJA ARHIVSКE GRAĐE I DOКUMENTARNOG MATERIJALA SA ROКOVIMA ČUVANJA
Arhivu se uz Dopis (zaveden i potpisan) dostavljaju DVA primerka Liste kategorija, koja je prethodno usvojena od strane odgovornog lica direktora/upravnog odbora /nadzornog odbora stvaraoca i imaoca arhivske građe i dokumentarnog materijala i potpisana. Stranice obavezno numerisati, a na poslednjoj potpisanoj stranici ostaviti prostor za saglasnost Arhiva kojim ista postaje validna. Jedan primerak zadržava Arhiv, a drugi se vraća stvaraocu i imaocu.
 
3) OPŠTI AКT O NAČINU EVIDENTIRANJA, ZAŠTITE, I КORIŠĆENJA ELEКTRONSКIH DOКUMENATA
Arhivu dostaviti jedan potpisan primerak.
 
Prepis arhivske knjige se dostavlja najkasnije do 30. aprila tekuće godine za dokumentarni materijal nastao u prethodnoj godini, a ukoliko do sada niste dostavljali arhivsku knjigu onda prvi put dostavljate kopiju cele arhivske knjige.

 Ukoliko ste u statusu:
 
1. Preduzetnika 
2. Udruženja čiji su osnivači isključivo fizička lica - Zakon o udruženjima ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009, 99/2011 - dr. zakoni i 44/2018 - dr. zakon)
3. Predstavništva stranog privrednog društva ili ogranka - Zakon o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021)

za sada niste u obavezi da dostavite Arhivu normativna akta kao ni arhivsku knjigu. Ukoliko dođe do eventualnih izmena, iste ćemo blagovremeno objaviti na našem sajtu.
 
PROČITAJTE OSNOVNE SMERNICE I UPUTSTVA ZA USPEŠNU PRIMENU ZAKONA O ARHIVSKOJ GRAĐI I SARADNJU SA ISTORIJSKIM ARHIVOM BEOGRADA: