Slovenci u BGDU saradnji sa Institutom za noviju istoriju Slovenije realizovana je onlajn izložba Slovenci u Beogradu, koja je slobodno dostupna preko portala Istorije Slovenije - Zgodovina Slovenije – Sistory.

Prezentovani dokumenti prikazuju istorijske, privredne i kulturne veze slovenačkog i srpskog naroda. Arhivska građa u količini od 75 originalnih dokumenata je grupisana hronološki, u šest tematskih celina, a obuhvata period od kraja XVIII veka, kada je datiran dokument iz fonda Zemunskog magistrata koji se odnosi na pomoć stanovništvu Celja, pa sve do kraja XX veka. Izložba je kreirana u okviru platforme slovenačke istoriografije Sistory, nastaloj u cilju međunarodnog i interdiscilinarnog dijaloga.

U svrhu uspešne realizcije izložbe i prilagođavanja arhivskog materijala modernoj internet prezentaciji, sva dokumenta su ponovo pregledana, dopunjena, digitalno obrađena i signirana. Prezentovana trojezično, na slovenačkom, srpskom i engleskom jeziku, u savremenom digitalnom okruženju i uz zaštitu autorskih prava, izložbe ukazuje na bogatstvo arhivskih fondova Istorijskog arhiva Beograda.

Istorijski arhiv Beograda je 2015. godine objavio Onlajn izdanje Stalne izložbene postvavke Istorijskog arhiva Beograda Vekovi Beograda XVI-XX vek .