Izdavač: Istorijski arhiv Beograda
Za izdavača: Mr Dragan Gačić
Glavni i odgovorni urednik: Mr Dragan Gačić
Autor: Zorica Smilović
Stručni konsultanti: Mirjana Obradović, Slobodan Mandić
Fotografije: Bojan Кocev, Zorica Smilović
Tehnički saradnik:Bojan Кocev
Lektura i korektura: Mr Nataša Nikolić
Štampa: Zlamen
Tiraž: 500

Arhiv Beograda - vodič za buduće istraživače, prvo je izdanje Istorijskog arhiva Beograda namenjeno deci osnovno-školskog uzrasta. Pre svega edukatvnog karaktera, usklađeno sa školskim gradivom, ono ima za cilj da mlađoj populaciji približi ulogu i značaj arhiva kao ustanove zaštite kulturnog nasleđa.
Prvi deo publikacije objašnjava pojmove kulture i kulturnog nasleđa, kao i ulogu ustanova kultura - muzeja, biblioteka, zavoda za zaštitu spomenika kulture i arhiva. Drugi segment fokusira se na Istorijski arhiv Beograda, na njegovu ulogu i značaj, trudeći se da prikaže najatraktivnije i najznačajnije vrste arhivske građe i stavi akcenat na zanimljivosti pojedinih procesa i službi arhiva. Treći segment govori o edukativnoj strani arhiva, o njegovoj izložbenoj i izdavačkoj delatnosti ali i projektima digitalizacije i bazama podataka.
Publikacija na 48 strana obiluje fotografijama i ilustracijama koje na jednostavan i slikovit način približavaju obrađene teme, počevši od same lokacije arhiva, preko rečnika nepoznatih reči, najstarijeg arhivskog dokumenta i knjige, količine i vrstama arhivske građe, do načina na koji se građa sređuje ili čita signatura. Osnovni tekst dopunjen je na marginama dodatnim informacijama, korisnim linkovima i drugim sadržajem za sve one koji žele da saznaju više. One takođe sadrže i QR kodove, preko kojih se preko mobilnog telefona lako pristupa pojedinim internet stranicama.

U nastojanju da teme i poglavlja budu što bolje razjašnjeni, kako u vizuelnom, tako i u sadržinskom smislu, stručni konsultanti pri realizaciji publikacije bili su Mirjana Obradović i Slobodan Mandić, a svoje smernice i sugestije dali su i dr Sanja Petrović Todosijević, Slobodanka Cvetković, Violeta Radovanović, učiteljici Osnovne škole „Кarađorđe“, kao i arhivska deca Irina, Vukica, Nataša, Milica, Marko i Petar.