Indeks članaka

 
Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS", broj 124/12), a u skladu sa Pravilnikom o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca („Službeni glasnik RS", broj 106/13), te člana 48. Statuta Istorijskog arhiva Beograda, Upravni odbor Istorijskog arhiva Beograda na svojoj  XIX sednici održanoj dana 08.10.2020.godine, doneo je Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke.
Ovim pravilnikom bliže se uređuje procedura planiranja nabavki, sprovođenje postupaka javnih nabavki i izvršenje ugovora unutar Istorijskog arhiva Beograda.  (tekst pravilnika)
 

2021.
 
 
jun
 
Javna nabavka - Vajarsko-arhitektonske usluge, izrada vajarsko–arhitektonskog idejnog rešenja izgleda javnog spomen obeležja Diani Budisavljević u Beogradu
 
 
 
 

 
 

 
2019.
 
 
 
 
 
 
jun ju
 
 
 
 
 
 
 
 

2018.
 
septembar-oktobar
 
 
 
 
***
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
2017.
 
Radovi na investicionom održavanju krova na objektu Istorijskog arhiva Beograda
 
 
 
 
 
prethodna dokumentacija poziv 1:
 
 
***
 
 
***
 
***
 
Fizičko-tehničko obezbeđenje:
 
 
 
 
 
***
 
 
 

 
2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mаrt 2016.
 
 
 
 
 

 

 2015.

 

oktobar 2015.

Zaključeni ugovori za javne nabavke koje su sprovedene preko tela za centralizovane nabavke.
 
 
 
 
 
 
 

 septembar 2015.

 
 
 
 

 avgust - septembar 2015.

Na osnovu donete odluke 1. septembra 2015. potpisan je ugovor sa ponuđačem „SECURITAS SERVICES" D.O.O. BEOGRAD.

mart-april 2015.

Na osnovu donete odluke 7. aprila 2015. potpusan je ugovor sa Privrednim društvom za snabdevanje krajnjih kupaca "EPS snabdevanje".

Odluka o dodeli ugovora

 
 

 

 2014.

 

novembar 2014.

 


 

jul 2014.

 
 
 

maj 2014.

Konkursna dokumentacija.

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku male vrednosti dobara broj 1.1.1/14: Nabavka električne energije

IZMENE

Izmena 1 produženje roka.

Konkursna dokumentacija izmena 1. 

ODLUKA

Odluka o dodeli ugovora JNMV 1.1.1/14.


 

2013.

oktobar 2013.

Konkursna dokumentacija.

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku dobara br. 5/13 - Nabavka elektronske opreme (laserskog fotokopir-skener-štampača širokog formata..

prethodna dokumentacija