seminar 012 1 1Seminar je organizovan 1-2. juna 2010. godine za registrature Istorijski arhiv Beograda.

Prva sesija je prevashodno bila posvećena menadžmentu koji organizaciono, a u skladu sa važećom legislaturom, odlučuje o planiranju i upravljanju dokumentima, kako bi kontinualna primena odgovarajućih procedura i radnih procesa omogućila punu zaštitu i efikasnu upotrebu dokumentarnog materijala, kako za potrebe same organizacije koja ih stvara, tako i za dobrobit društva uopšte.

Druga sesija je usmerena ka direktnim izvršiocima poslova u okviru kancelarijskog i arhivskog poslovanja, čijim radom će biti omogućeno da se dokumenta stvaraju efikasno, čuvaju bezbedno i koriste efektno. (detaljnije)