Korišćenje arhivske građe za potrebe državnih organa i za ostvarivanje prava građana i pravnih lica (regulisanje radnog odnosa, penzija, socijalnih, porodičnih, imovinsko-pravnih i drugih pitanja). vrši se preko Pisarnice

Zahtev za izdavanje overenog prepisa ili kopije podnosi se u pisanom obliku, uz navođenje svrhe za koju je potrebna tražena isprava kao i podataka potrebnih za pronalaženje originala. Rok za rešavanje zahteva je do mesec dana od dana prijema zahteva.

Korišćenje arhivske i bibliotečke građe Arhiva u naučne, studijske, stručne, publicističke i slične potrebe obavlja se u Čitaonici.

NAPOMENA: Arhiv izdaje overene prepise ili kopije samo iz one arhivske građe čije originale čuva. Overom prepisa ili kopije potvrđuje se istovetnost sa originalnim dokumentom, ali ne i istinitost podataka u dokumentu. Korisnik arhivske građe lično je odgovoran u slučaju povrede odredaba Zakona o autorskom pravu. Arhiv može za potrebe korisnika da kopira, mikrofilmuje, skenira i na drugi način reprodukuje arhivsku građu, na osnovu zahteva podnesenog dežurnom radniku u pisarnici, čitaonici ili poštom. Arhiv naplaćuje svoje usluge prema Cenovniku usluga, koji je podložan promenama.