I – GRAĐA

 

Jorjo Tadić

Dubrovačka arhivska građa o Beogradu 1521-1571, I, Beograd 1950.

Mihailo Dinić

Građa za istoriju Beograda u srednjem veku I, Beograd 1951.

 

Građa iz zemunskih arhiva za istoriju Prvog srpskog ustanka 1804-1808, I, u redakciji Pera Damjanovića i Tanasija Ilića, Beograd 1955.

Dušan Popović,
Milica Bogdanović

Građa za istoriju Beograda 1717-1739, I, Beograd, 1958.

Mihailo Dinić

Građa za istoriju Beograda u srednjem veku II, Beograd 1958.

Grupa autora

Hronologija naprednog radničkog i narodnooslobodilačkog pokreta Beograda, Beograd 1960. Redakcija Tanasija Ilića

 

Грађа из земунских архива за историју Првог српског устанка 1809, II, у редакцији Танасија Илића, Београд 1961.

Radovan Samardžić

Београд и Србија у списима француских савременика XVI-XVII век, Београд 1961.

Hazim Šabanović

Turski izvori za istoriju Beograda, I, sv. I, Katastarski popisi Beograda i okoline 1476-1566, Beograd 1964.

Branko Peruničić

Beogradski sud 1819-1839, Beograd 1964, 834. Redakcija Tanasija Ilića.

 

Građa iz zemunskih arhiva za istoriju Prvog srpskog ustanka 1810-1813, III, u redakciji Tanasija Ilića, Beograd 1969.

Bogdan Lucić

Zbornik građe za istoriju revolucionarnog radničkog pokreta u Beogradu 1918-1920, Beograd 1973.

Tanasije Ilić

Beograd i Srbija u dokumentima arhive Zemunskog magistrata 1739-1804, I, (1739-1788), Beograd 1973.

Andrija Radenić

Progoni političkih protivnika u režimu Aleksandra Obrenovića 1893-1903, Beograd 1973.

Bogdan Lucić

Narodnooslobodilački pokret Beograda 1941-1944. godine u sećanjima učesnika, Beograd 1974.

Jorjo Tadić,
Toma Popović

Dubrovačka arhivska građa o Beogradu, II, Beograd 1976.

Branko Petranović,
Vojislav Ćirković

Zapisnici izvršnog narodnooslobodilačkog odbora grada Beograda od 26. oktobra 1944. do 29. novembra 1945, I, Beograd 1979.

Toma Popović

Dubrovačka arhivska građa o Beogradu 1593-1606, III, Beograd 1986.

Branislav Božović

Beograd između dva svetska rata: Uprava grada Beograda 1914-1918, Beograd 1995.


II – PERIODIČNE PUBLIKACIJE

 

Glasnik Istorijskog arhiva Beograda 1, Beograd 1960.

 

Glasnik Istorijskog arhiva Beograda 2, Beograd 1961.

 

Glasnik Istorijskog arhiva Beograda 3, Beograd 1962.


III – POSEBNA IZDANJA

Grupa autora

Banjica, Beograd 1967.

Grupa autora

Revolucionarni likovi Beograda, I, 1967.

Grupa autora

Beograd u ratu i revoluciji 1941-1945, Zbornik radova sa istoimenog naučnog skupa, Beograd 1971.

Branislav Božović

Obaveštajna služba nemačkog okupatora u Beogradu, Beograd 1971.

Grupa autora

Revolucionarni likovi Beograda, II-III, 1972.

Muharem Kreso

Njemačka okupaciona uprava u Beogradu 1941-1944, Beograd, 1979.

Grupa autora

Revolucionarni likovi Beograda, IV, Beograd 1982.

Olivera Milosavljević

Radnički saveti u Beogradu 1949-1953, Beograd 1983.

Grupa autora

Beograd u ratu i revoluciji 1941-1945, I-II, Beograd 1984.

Milan Živojinović

Progar kroz istoriju, Beograd 1988.

Neda Božinović,
Slavka Petrović

Studentkinje beogradskog univerziteta u revolucionarnom pokretu, Beograd, 1988.

Milivoje M. Kostić

Uspon Beograda, Beograd 1994, 188 (Zajedničko izdanje Istorijskog arhiva Beograda, Biblioteke grada Beograda i Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda)

Boško Novaković

Ratne priče i sećanja, Beograd, 1995.

Igor Blumenau

Sudbine ruskih emigranata u Beogradu, Beograd 1997. (Zajedničko izdanje Istorijskog arhiva Beograda i Moskovskog arhiva)

Smiljana Đurović

Sa Teslom u novi vek, Beograd 1997.

Milivoje M. Kostić

Uspon Beograda, II, Beograd 2000. (Zajedničko izdanje Istorijskog arhiva Beograda, Biblioteke grada Beograda i Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda)


IV – KATALOZI IZLOŽBI

 

Pogled u našu prošlost – dokumenti primorskih arhiva od X-XIX vek, Beograd 1957.

Čedomir Janić, Anđelija Dragojlović, Spomenka Nedić

Bombardovanje Beograda u Drugom svetskom ratu, Beograd 1975.


V – INFORMATIVNA SREDSTVA

Emilija Bader, Olivera Taušanović

I, Beograd 1984. 

Emilija Bader, Olivera Taušanović

Vodič Istorijskog arhiva Beograda, II, Beograd 1991.