03Na osnovu Javnog konkursa za izbor direktora Istorijskog arhiva Beograda koji je objavljen 15. jula 2014. godine u dnevnom listu Danas a koji je istekao 15. avgusta 2014. godine Upravni odbor (UO) Istorijskog arhiva Beograda (IAB) sproveo je postupak za predlaganje kandidata za direktora Istorijskog arhiva Beogarada.

Na sednici UO koja je održana 20. avgusta 2014. godine konstatovano je da su u predviđenom roku pristigle dve prijave za izbor direktora i to Vesne Antelj, profesora opšte književnosti i teorije književnosti iz Beograda (u IAB zavedena pod brojem 02-1009/4 od 12.08.2014 godine) i mr Dragana Gačića magistra političkih nauka ( u IAB zavedena pod brojem 02-1025/30 od 14.08.2014.).

Razmatrajući prijave UO je na osnovu uvida u konkursnu dokumentaciju konstatovao da kandidatkinja Vesna Antelj ne ispunjava uslove za izbor direktora, a kandidat mr Dragan Gačić ispunjava i u skladu sa tim, na osnovu konkursnih uslova, sa kandidatom je obavljen usmeni razgovor na sednici UO koja je održana 22. avgusta 2014.

Na osnovu prethodno iznetog UO je jednoglasno doneo odluku da osnivaču IAB-a Skupštini grada Beograda predloži mr Dragana Gačića, sadašnjeg v.d. direktora IAB-a za direktora Istorijskog arhiva Beograda.