Indeks članaka

ISTORIJSKI ARHIV BEOGRADA upisan je u registar Trgovinskog suda u Beogradu, rešenjem I. Fi-530/13, pod brojem 5-222-00, kao ustanova kulture.

Statut (10.08.2022)

Pravilnik o uslovima, načinu i postupku korišćenja arhivske građe i registraturskog materijala(27.09.2005)

 

 Zakoni i normativna akta koji regulišu rad Ustanove:


Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, Sl- gl. 06/20,
- Zakon o kulturi, Sl. gl. RS 78/21,
- Zakon o radu, Sl. gl. RS 113/17,
- Zakon o javnim nabavkama, Sl. gl. RS 91/19,
- Zakon o elektronskom fakturisanju, Sl. gl. RS 44/21 i 129/21,
- Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i
uslugama o d poverenja u elektronskom poslovanju, Sl. gl. RS 52/21,
- Zakon o pečatu državnih i drugih organa, Sl. gl. RS 49/21,
- Zakon o javnim službama Sl. gl. RS 83/14,
- Zakon o zaposlenima u javnim službama Sl. gl. RS 123/21,
- Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Sl. gl. RS
105/21,
- Zakon o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju
ćiriličnog pisma, Sl. gl. RS 89/21,
- Zakon o bibliotečko – informacionoj delatnosti, Sl. gl. RS 78/21,
- Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, Sl. gl. RS 62/21,
- Zakon o računovodstvu, Sl. gl. RS 44/21,
- Zakon o platama u državnim organima i javnim službama, Sl. gl. RS 99/14,
- Statut Istorijskog arhiva Beograda, 2017,
- Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave,
Sl. gl. RS 32/21,
- Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave,
Sl. gl. RS 3/17
- Pravilnik o bližim uslovima i načinu sticanja viših stručnih svanja u
arhivskoj delatnosti, Sl. gl. RS 97/21.