obrada

U Odeljenju za obradu i korišćenje arhivske građe obavljaju se poslovi sređivanja, obrade i izrade informativnih sredstava, biblioteke, čitaonice, kulturno-prosvetne delatnosti i publikovanja arhivske građe.

Još od osnivanja Istorijskog arhiva Beograda, na odluku prioriteta u poslovima na sređivanju i obradi uticali su prvenstveno kriterijumi istorijske vrednosti fondova, kako bi se poslovi uklopili i sa potrebama istraživača. Tako se prvo krenulo sa sređivanjem starijih i najvažnijih fondova, poput Zemunskog magistrata (čija je zaštita bila i povod za nastanak Arhiva 1945. godine), Uprave grada Beograda, Opštine grada Beograda i Suda varoši Beograda.
Posao na sređivanju fondova podrazumeva da svaki dokument mora biti doveden u pravi poredak, tj. cilj je da se fond dovede u red koji će istraživačima omogućiti brzo pronalaženje građe u vezi sa određenom temom. Uopšteno, sređivanje se vrši po principu provenijencije, principu slobodne provenijencije ili tematski, a ponekad i kombinacijom sva tri oblika.

Rezultat sređivanja i obrade su informativna sredstva:

- dve knjige Vodiča kroz fondove organa uprave i javnih službi, pravosuđa, prosvete, kulture i naučnih ustanova, socijalnih i zdravstvenih ustanova

- 232 sumarna inventara

- 1.600.000 analitičkih kartica

- 450 popisa fondova i zbirki

- elektronski katalog Janus sa 230.000 jedinca opisa

Proteklih godina nastavljen je rad na sređivanju i obradi, kao i reviziji i ažuriranju informativnih sredstava za fondove od izuzetnog značaja, poput Uprave grada Beograda, Gestapoa / Zapovednik policije bezbednosti i službe bezbednosti (BDS), Zemunskog magistrata, Skupštine grada Beograda, Okružnog narodnog odbora Okruga beogradskog, Trgovinske komore u Beogradu, Porodičnog fonda Glavinić. Pored toga, nastavljen je rad na fondovima narodnih odbora rejona grada Beograda, koji predstavljaju osnovne organe gradske vlasti nakon oslobođenja, sve do formiranja opština 1952. godine.

Među fondovima preuzetim proteklih godina naročito treba istaći intezivan nastavak poslova na fondu Beogradskog internacionalnog teatarskog festivala (BITEF), kao i na Legatu Jovana Ćirilova. Pored toga, u proteklih petgodina rađeno je na obradi i sređivanju i drugih legata i ličnih fondova: Kosta St. Pavlović, Miroljub Todorović, Ivan S. Pavlović, Dragoslav Draža Marković, Ivo i Mima Kušanić, Petar Bosnić, porodica Veljković, Nebojša Popov, Vicko Krstulović, Milorad Mišković, Nada Marinković, Vlajko Begović, Slavko Zečević.

Od ostalih fondova koji su sređivani i obrađivani u Arhivu treba spomenuti i rad na fondovima Jugoslovenski ženski savez i Odbor gospođa Knjeginja Ljubica, Udruženje industrijalaca u Beogradu, Srpska pravoslavna zanatlijska pevačka zadruga u Zemunu, Podunavska finansijska direkcija. Takođe, rađeno je sređivanje i obrada Zbirke fotografija, Zbirke štampanih stvari, Zbirke diploma, ukaza i postavljenja, zatim novoformirane arhivske Zbirke projektne dokumentacije i Zbirke dosijea ratne siročadi.