konzerv01Na već oštećenoj i oboleloj građi primenjuju se operativne mere zaštite prema planu prioriteta. Ovi poslovi obavljaju se u laboratoriji Arhiva (osnovanoj i opremljenoj 1972. godine), primenom usvojenih principa konzervacije i restauracije, ručnom i mašinskom metodom. Zbog samog procesa konzervacije i restauracije, koji vremenski dugo traje, bilo je neophodno uvesti nove metode restauracije i primeniti savremenu tehnologiju koja bi omogućila ubrzano zaustavljanje naglog povećanja količine oštećene građe. Za potrebe laboratorije nabavljen je značajan broj savremenih aparata, mašina i prateće opreme, kao i velika količina materijala za rad, što je doprinelo bržem, lakšem i uspešnijem obavljanju poslova restauracije. Pored klasične metode ručne restauracije (ručno ispunjavanje oštećenja i oblaganje dokumenta japanskom hartijom), sada se primenjuje i metoda nalivanja, pogodna za veoma oštećene listove. Sva oštećenja se pune kašom od vlakana celuloze odjednom, a debljina hartije i boje mogu da se podese tako da posle restauracije list zadržava originalan izgled. Kako je mašinska metoda restauracije laminatorom već prevaziđena u svetu, za dokumenta koja je potrebno uraditi ovom metodom nabavljena je vakuum presa koja ubrzava i olakšava restauraciju mapa, planova, plakata i druge arhivske građe velikog formata.

konz02Bibliotečki fond Arhiva ima značajan broj knjiga: starih, retkih i drugih kod kojih nije potrebno izvršiti potpunu restauraciju, tako da je kupljen vakuum sto aparat koji služi i kao podloga za ručnu restauraciju pojedinačnih listova i korica nerazvezanih knjiga. Olakšanje u radu donela je i nabavka ultrazvučnog parnog penkala koje služi za razdvajanje slepljenih listova, a može da se koristi i u druge svrhe. U laboratoriji Arhiva godišnje se restaurira oko 6 000 dokumenata. Kako je za istoriju veoma značajno sačuvati fondove Arhiva, pred službu konzervacije i restauracije postavljaju se veliki zadaci i izazovi u iznalaženju novih mogućnosti za primenu novih tehnologija. Za to je prevashodno potrebno proširenje prostorija i njihovo opremanje, kao i osposobljavanje novih kadrova.