(stopa poreza 8%)

- Moderna srpska država –Hronologija 1804-2004. 6.000,00 kom.

- knjiga Logor Banjica I i II tom 4.000,00 kom.
- knjiga Logor Banjica - I tom 2.100,00 kom.
- knjiga Logor Banjica - II tom 2.100,00 kom.

- monografija Milorad Mišković – umetnost i duh igre 1.800,00 kom.

- knjiga Živeti u Beogradu I tom 690,00 kom.
- knjiga Živeti u Beogradu II tom 690,00 kom.
- knjiga Živeti u Beogradu III tom 690,00 kom.
- knjiga Živeti u Beogradu IV tom 690,00 kom.
- knjiga Živeti u Beogradu V tom 800,00 kom.
- knjiga Živeti u Beogradu VI tom 900,00 kom

- komplet I+II+III+IV+V+VI Živeti u Beogradu 3.900,00 kom.

- katalog Vekovi Beograda engleski 750,00 kom.

- knjiga Akademsko pevačko društvo Obilić 1884-1941. 850,00 kom.

- knjiga Logor Banjica – logoraši 1941-1944 englesko izdanje uvodne studije 900,00 din.

Sva naša izdanja možete kupiti u samom Arhivu, Palmira Toljatija 1, ili naručiti preko internet knjižare Bookbridge d.o.o.

 I – GRAĐA

 

Jorjo Tadić

Dubrovačka arhivska građa o Beogradu 1521-1571, I, Beograd 1950.

Mihailo Dinić

Građa za istoriju Beograda u srednjem veku I, Beograd 1951.

 

Građa iz zemunskih arhiva za istoriju Prvog srpskog ustanka 1804-1808, I, u redakciji Pera Damjanovića i Tanasija Ilića, Beograd 1955.

Dušan Popović,
Milica Bogdanović

Građa za istoriju Beograda 1717-1739, I, Beograd, 1958.

Mihailo Dinić

Građa za istoriju Beograda u srednjem veku II, Beograd 1958.

Grupa autora

Hronologija naprednog radničkog i narodnooslobodilačkog pokreta Beograda, Beograd 1960. Redakcija Tanasija Ilića

 

Грађа из земунских архива за историју Првог српског устанка 1809, II, у редакцији Танасија Илића, Београд 1961.

Radovan Samardžić

Београд и Србија у списима француских савременика XVI-XVII век, Београд 1961.

Hazim Šabanović

Turski izvori za istoriju Beograda, I, sv. I, Katastarski popisi Beograda i okoline 1476-1566, Beograd 1964.

Branko Peruničić

Beogradski sud 1819-1839, Beograd 1964, 834. Redakcija Tanasija Ilića.

 

Građa iz zemunskih arhiva za istoriju Prvog srpskog ustanka 1810-1813, III, u redakciji Tanasija Ilića, Beograd 1969.

Bogdan Lucić

Zbornik građe za istoriju revolucionarnog radničkog pokreta u Beogradu 1918-1920, Beograd 1973.

Tanasije Ilić

Beograd i Srbija u dokumentima arhive Zemunskog magistrata 1739-1804, I, (1739-1788), Beograd 1973.

Andrija Radenić

Progoni političkih protivnika u režimu Aleksandra Obrenovića 1893-1903, Beograd 1973.

Bogdan Lucić

Narodnooslobodilački pokret Beograda 1941-1944. godine u sećanjima učesnika, Beograd 1974.

Jorjo Tadić,
Toma Popović

Dubrovačka arhivska građa o Beogradu, II, Beograd 1976.

Branko Petranović,
Vojislav Ćirković

Zapisnici izvršnog narodnooslobodilačkog odbora grada Beograda od 26. oktobra 1944. do 29. novembra 1945, I, Beograd 1979.

Toma Popović

Dubrovačka arhivska građa o Beogradu 1593-1606, III, Beograd 1986.

Branislav Božović

Beograd između dva svetska rata: Uprava grada Beograda 1914-1918, Beograd 1995.


II – PERIODIČNE PUBLIKACIJE

 

Glasnik Istorijskog arhiva Beograda 1, Beograd 1960.

 

Glasnik Istorijskog arhiva Beograda 2, Beograd 1961.

 

Glasnik Istorijskog arhiva Beograda 3, Beograd 1962.


III – POSEBNA IZDANJA

Grupa autora

Banjica, Beograd 1967.

Grupa autora

Revolucionarni likovi Beograda, I, 1967.

Grupa autora

Beograd u ratu i revoluciji 1941-1945, Zbornik radova sa istoimenog naučnog skupa, Beograd 1971.

Branislav Božović

Obaveštajna služba nemačkog okupatora u Beogradu, Beograd 1971.

Grupa autora

Revolucionarni likovi Beograda, II-III, 1972.

Muharem Kreso

Njemačka okupaciona uprava u Beogradu 1941-1944, Beograd, 1979.

Grupa autora

Revolucionarni likovi Beograda, IV, Beograd 1982.

Olivera Milosavljević

Radnički saveti u Beogradu 1949-1953, Beograd 1983.

Grupa autora

Beograd u ratu i revoluciji 1941-1945, I-II, Beograd 1984.

Milan Živojinović

Progar kroz istoriju, Beograd 1988.

Neda Božinović,
Slavka Petrović

Studentkinje beogradskog univerziteta u revolucionarnom pokretu, Beograd, 1988.

Milivoje M. Kostić

Uspon Beograda, Beograd 1994, 188 (Zajedničko izdanje Istorijskog arhiva Beograda, Biblioteke grada Beograda i Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda)

Boško Novaković

Ratne priče i sećanja, Beograd, 1995.

Igor Blumenau

Sudbine ruskih emigranata u Beogradu, Beograd 1997. (Zajedničko izdanje Istorijskog arhiva Beograda i Moskovskog arhiva)

Smiljana Đurović

Sa Teslom u novi vek, Beograd 1997.

Milivoje M. Kostić

Uspon Beograda, II, Beograd 2000. (Zajedničko izdanje Istorijskog arhiva Beograda, Biblioteke grada Beograda i Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda)


IV – KATALOZI IZLOŽBI

 

Pogled u našu prošlost – dokumenti primorskih arhiva od X-XIX vek, Beograd 1957.

Čedomir Janić, Anđelija Dragojlović, Spomenka Nedić

Bombardovanje Beograda u Drugom svetskom ratu, Beograd 1975.


V – INFORMATIVNA SREDSTVA

Emilija Bader, Olivera Taušanović

I, Beograd 1984. 

Emilija Bader, Olivera Taušanović

Vodič Istorijskog arhiva Beograda, II, Beograd 1991.

Izdavačka delatnost Istorijskog arhiva Beograda stara je gotovo koliko i sama institucija. Od 1950. godine do danas objavljeno je preko 50 publikacija, a najvećim delom ih čine zbirke dokumenata koje se čuvaju u depoima Arhiva. Objavljivanje izvora koji se odnose na prošlost Beograda počelo je sa serijom koja je nosila naziv Građa za istoriju Beograda. Od 1955. godine Arhiv je počeo da objavljuje građu svog najstarijeg fonda, Zemunskog magistrata, čiji se najveći deo odnosio na istoriju Beograda u tom periodu, a serija je nazvana Građa iz zemunskih arhiva za istoriju Prvog srpskog ustanka.

Pored publikacija iz građe starijeg perioda objavljeno je i nekoliko monografija iz novije istorije. Od 1962. godine pokrenuta je serija knjiga koja je obuhvatala saopštenja stranih savremenika (francuskih, turskih, nemačkih, engleskih) o Beogradu i Srbiji. Poslednjih godina Arhiv je imao izuzetno bogatu izdavačku delatnost, a najznačajnija izdanja su Serija Živeti u Beogradu I-VI  (2003–2008), BITEF – 40 godina novih pozorišnih tendencija (2007), Moderna srpska država 1804–2004. Hronologija (2007) i Logor Banjica/Logoraši I–II (2009).

Sva naša izdanja možete kupiti u samom Arhivu, Palmira Toljatija 1, ili naručiti preko internet knjižare Bookbridge d.o.o.