vreme nastanka građe:
(1877- )

količina građe:
96 knjiga; 78 kutija

jezik:
srpski, nemački

o tvorcu fonda:
Ilija Milosavljević Kolarac (1800–1878), veletrgovac, osnovao je 1861. godine Fond za pomaganje i nagrađivanje srpskih književnika. Od 1875. ovaj fond prerasta u Književni fond (sa kapitalom od 10.000 dukata). Ostavši bez potomstva, odlučio je da celokupnu imovinu zavešta „na korist svoga naroda" i osnovao Zadužbinu Ilije Milosavljevića Kolarca.

sadržaj građe:
Građa sadrži zapisnike odbora, presudu Suda o sporu protiv mase Ilije M. Kolarca, bilans celokupne nepokretne i pokretne imovine koji je Kolarac zaveštao za osnivanje Univerziteta i obrazovanje književnog fonda, njegovu privatnu prepisku, fotografije i trgovačku korespodenciju. Građa daje podatke o radu Zadužbine, njenim pravilima, poklonima koje je ona u vidu knjiga ustupala pojedinim institucijama, o podizanju zgrade Zadužbine i održavanju raznih kulturnih i naučnih skupova u zgradi Kolarčevog narodnog univerziteta.