Коришћење архивске грађе за потребе државних органа и за остваривање права грађана и правних лица (регулисањe радног односа, пензија, социјалних, породичних, имовинско-правних и других питања). врши се преко Писарнице

Захтев за издавање овереног преписа или копије подноси се у писаном облику, уз навођење сврхе за коју је потребна тражена исправа као и података потребних за проналажење оригинала.
Рок за решавање захтева је до месец дана од дана пријема захтева. 

Коришћење архивске и библиотечке грађе Архива у научне, студијске, стручне, публицистичке и сличне потребе обавља се у Читаоници.

НАПОМЕНА: Архив издаје оверене преписе или копије само из оне архивске грађе чије оригинале чуваОвером преписа или копије потврђује се истоветност са оригиналним документом, али не и истинитост података у документу. Корисник архивске грађе лично је одговоран у случају повреде одредаба Закона о ауторском праву. Архив може за потребе корисника да копира, микрофилмује, скенира и на други начин репродукује архивску грађу, на основу захтева поднесеног дежурном раднику у писарници, читаоници или поштом. Архив наплаћује своје услуге према Ценовнику услуга, који је подложан променама.