OBAVEŠTENJE ZA PRAVNA LICA POD NADZOROM ISTORIJSКOG ARHIVA BEOGRADA:
 
Ministarstvo kulture i informisanja je 7. maja 2021. Istorijskom arhivu Beograda dostavilo mišljenje u skladu sa kojim se usled otežanih uslova poslovanja i u skladu sa zakonom za sva pravna lica :
 
1. Produžava rok za izradu obaveznih normativnih akata do 31. decembra 2021. godine
2. Obaveza dostavljanja prepisa arhivske knjige nastaje 2022. godine odnosno prepis se dostavlja do 30. aprila 2022. godine.
 
 
DOSTAVA DOKUMENTACIJE SE OBAVLJA POŠTOM ILI LIČNO, PALMIRA TOLJATIJA 1, BOČNI ULAZ - GALERIJA (IZ BULEVARA MIHAJLA PUPINA) U PERIODU OD 8-13 ČASOVA.
 
Zahvaljujemo na saradnji!
 
depokutije2
Narodna skupština Republike Srbije je 24. januara 2020. usvojila Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020) te godinu dana nakon toga počela je i njegova zvanična primena.
 
Ovim zakonom uređuje se sistem zaštite arhivske građe i dokumentarnog materijala, utvrđuju uslovi i način korišćenja arhivske građe, utvrđuje se pravna regulativa koja se odnosi na arhivsku građu izvorno nastalu u elektronskom obliku kao i nadležnost i delatnost arhiva u Republici Srbiji.

Njime se jasno definišu obaveze svih stvaraoca i imaoca arhivske građe i dokumentarnog materijala ali i otvara prostor za poboljšanje uslova za rad arhiva u Republici Srbiji i njihov ravnomeran razvoj, uzimajući u obzir da dosadašnji zakonski okvir nije uređivao brojna pitanja koja su bila od značaja za rad arhiva.

Ukoliko do sada niste registrovani kao stvaralac i imalac arhivske građe u Istorijskom arhivu Beograda molimo Vas da nam uz normativna akta i kopiju arhivske knjige pošaljete i kopiju akta o osnivanju ili izvoda iz APR-a kao i kontakt podatke odgovornog stručnog lica koje je zaduženo za zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala i postupanje sa arhivskom građom i dokumentarnim materijalom.

Član 14. Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti propisuje izradu sledećih normativnih akata:
 
1) Opšti akt o načinu evidentiranja, klasifikovanja, arhiviranja i čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala;
2) Listu kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja;
3) Opšti akt o načinu evidentiranja, zaštite, i korišćenja elektronskih dokumenata.

Prepis arhivske knjige se dostavlja najkasnije do 30. aprila tekuće godine za dokumentarni materijal nastao u prethodnoj godini, a ukoliko do sada niste dostavljali arhivsku knjigu onda prvi put dostavljate kopiju cele arhivske knjige.
Normativna akta dostavljate u dva primerka (jedan primerak Vam vraćamo), a prepis arhivske knjige u jednom primerku.
 
Ukoliko ste u statusu:
 
1. Preduzetnika - Zakon o privatnim preduzetnicima ( "Sl. glasnik SRS", br. 54/89 i 9/90 i "Sl. glasnik RS",br. 46/91, 53/95 i 35/2002.)
2. Udruženja čiji su osnivači isključivo fizička lica - Zakon o udruženjima ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009, 99/2011 - dr. zakoni i 44/2018 - dr. zakon)
3. Predstavništva stranog privrednog društva ili ogranka - Zakon o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019)

za sada niste u obavezi da dostavite Arhivu normativna akta kao ni arhivsku knjigu. Ukoliko dođe do eventualnih izmena, iste ćemo blagovremeno objaviti na našem sajtu.
 
 
PROČITAJTE OSNOVNE SMERNICE I UPUTSTVA ZA USPEŠNU PRIMENU ZAKONA O ARHIVSKOJ GRAĐI
I SARADNJU SA ISTORIJSKIM ARHIVOM BEOGRADA: