ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРАВНА ЛИЦА ПОД НАДЗОРОМ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА:

ststus predmeta1
ПОШТОВАНИ,

Услед изузетно великог броја до сада примљених захтева за издавање сагласности на Листу категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања, као и законског рока за доставаљње преписа архивске књиге, а из непостојања адекватних техничких и кадровских капацитета, обавештавамо Вас да Историјски архив Београда НИЈЕ У МОГУЋНОСТИ ДА ДО ДАЉЕГ ПРИМА НОВУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, на до сада једини примењени начин - искључиво писаним путем.

ЈОШ ЈЕДНОМ ВАМ УКАЗУЈЕМО ДА БЕЗ ОБЗИРА НА ПРИБЛИЖАВАЊЕ ЗАКОНСКОГ РОКА ЗА ПРЕДАЈУ ПРЕПИСА АРХИВСКЕ КЊИГЕ НАМ ДО ДАЉЕГ ИСТЕ НЕ ДОСТАВЉАТЕ НИ ЛИЧНО НИ РЕДОВНОМ ПОШТОМ.

У циљу адекватног решавања овог проблема, у овом тренутку се, у сарадњи са еУправом, ради на успостављању е-сервиса којим ће се документација примати и у електронском облику.
Чим се за то стекну услови о истом ћемо вас, на овај начин, благовремено обавестити.

Док сви ствараоци и имаоци не буду у прилици да нам доставе поменуту документацију везану за Закон о архивској грађи и архивској делатности, Архив Београда, по овом питању, НЕЋЕ СПРОВОДИТИ КАЗНЕНЕ МЕРЕ НАВЕДЕНЕ ЗАКОНОМ.

Напомињемо да је Архив Београда до сада примио преко 22.000 захтева за издавање сагласности на Листу категорија и да се исти континуирано обрађују у складу са поменутим могућностима, те је до сада обрађено и уручено око 13.000 сагласности.
 
Хвала на разумевању!
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
ПРИМЕНА ЗАКОНА О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ И АРХИВСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ 
 

zakonUIAB02
Народна скупштина  Републике Србије је 24. јануара 2020. усвојила Закон о архивској грађи и архивској делатности ("Сл. гласник РС", br. 6/2020) те годину дана након тога почела је и његова званична примена.

Овим законом уређује се систем заштите архивске грађе и документарног материјала, утврђују услови и начин коришћења архивске грађе, утврђује се правна регулатива која се односи на архивску грађу изворно насталу у електронском облику као и надлежност и делатност архива у Републици Србији. 
 
Њиме се јасно дефинишу обавезе свих ствараоца и имаоца архивске грађе и документарног материјала (чланови 9-21) али и отвара простор за побољшање услова за рад архива у Републици Србији и њихов равномеран развој, узимајући у обзир да досадашњи законски оквир није уређивао бројна питања која су била од значаја за рад архива.
 
Уколико до сада нисте регистровани као стваралац и ималац архивске грађе у Историјском архиву Београда молимо Вас да нам уз нормативна акта и копију архивске књиге пошаљете и копију акта о оснивању или извода из АПР-а као и контакт податке одговорног стручног лица које је задужено за заштиту архивске грађе и документарног материјала и поступање са архивском грађом и документарним материјалом.
 
Члан 14. Закона о архивској грађи и архивској делатности прописује израду следећих нормативних аката:

1) ОПШТИ АКТ О НАЧИНУ ЕВИДЕНТИРАЊА, КЛАСИФИКОВАЊА, АРХИВИРАЊА И ЧУВАЊА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА
Архиву доставити један потписан примерак. 

2) ЛИСТА КАТЕГОРИЈА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА СА РОКОВИМА ЧУВАЊА
Архиву се уз Допис (заведен и потписан) достављају ДВА примерка Листе категорија, која је претходно усвојена од стране одговорног лица директора/управног одбора /надзорног одбора ствараоца и имаоца архивске грађе и документарног материјала и потписана. Странице обавезно нумерисати, a на последњој потписаној страници оставити простор за сагласност Архива којим иста постаје валидна. Један примерак задржава Архив, а други се враћа ствараоцу и имаоцу.

3) ОПШТИ АКТ О НАЧИНУ ЕВИДЕНТИРАЊА, ЗАШТИТЕ, И КОРИШЋЕЊА ЕЛЕКТРОНСКИХ ДОКУМЕНАТА
Архиву доставити један потписан примерак. 
 
Препис архивске књиге се доставља најкасније до 30. априла текуће године за документарни материјал настао у претходној години, а уколико до сада нисте достављали архивску књигу онда први пут достављате копију целе архивске књиге.
Преузмите ПРАВИЛНИК о ближим условима за обезбеђење одговарајућег простора и опреме за смештај и заштиту архивске грађе и документарног материјала код ствараоца и имаоца архивске грађе и документарног материјала.
 („Службени гласник РС", број 111 од 25. новембра 2021.)
 
(Члан 21. Ствараоци и имаоци, осим државних органа и организација, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе, установа, јавних предузећа, ималаца јавних овлашћења и верских заједница, који у току календарске године стварају или имају мање од 20 метара архивске грађе и документарног материјала нису у обавези да обезбеде одговарајући простор из члана 2. овог правилника, односно могу архивску грађу и документарни материјал да чувају у свом пословном и канцеларијском простору уколико тај простор има следеће карактеристике: заштићен је од директног деловања сунчевог светла, зидови су чврсти и суви, са изолованим водоводним, канализационим и цевима за централно грејање, са исправним електроинсталацијама, удаљен од извора пламена, плина и лако запаљивих
материја, осигуран од неовлашћеног приступа и у којем температура по правилу не прелази 25°C.
Ствараоци и имаоци из става 1. овог члана су обавезни да архивску грађу и документарни материјал чувају у одговарајућим металним полицама или ормарима и у складу са чланом 15. овог правилника.)
 
Уколико сте у статусу:

1. Предузетника
2. Удружења чији су оснивачи искључиво физичка лица - Закон о удружењима ("Сл. гласник РС", бр. 51/2009, 99/2011 - др. закони и 44/2018 - др. закон)
3. Представништва страног привредног друштва или огранка - Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021)

за сада нисте у обавези да доставите Архиву нормативна акта као ни архивску књигу. Уколико дође до евентуалних измена, исте ћемо благовремено објавити на нашем сајту.
 
ПРОЧИТАЈТЕ ОСНОВНЕ СМЕРНИЦЕ И УПУТСТВА ЗА УСПЕШНУ ПРИМЕНУ ЗАКОНА О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ И САРАДЊУ СА ИСТОРИЈСКИМ АРХИВОМ БЕОГРАДА: