Arhivska knjiga je osnovna evidencija o celokupnoj arhivskoj građi i dokumentarnom materijalu nastalom u radu stvaraoca.
Na osnovu Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti (Sl. glasnik RS 6/2020, član 9 tačka 6) ona se vodi na propisanom obrazcu.  Do daljih uputstava i donošenja podzakonskih akata koristi se postojeći Obrazac br. 21 propisan Uredbom o kacelarijskom i arhivskom poslovanju organa državne uprave (Sl. gl. RS 10/1993).
 
 
U arhivsku knjigu se ne upisuje sadržaj dokumenata  nego se grupno popisuje količina dokumenata nastala u kalendarskoj godini, grupisana po kategorijama kao i fizička lokacija na kojoj se ti dokumenti nalaze. Princip upisa dokumentacije u obrazac arhivske knjige je hronološki,  što znači da se jedinice čuvanja (registratori, fascikle i kutije u kojima je smeštena arhivska građa i dokumentarni materijal) upisuju prema/po godinama nastanka.
 
Ona obuhvata popis dokumentacije od godine nastanka (osnivanja) stvaraoca i imaoca zaključno sa poslednjom završenom kalendarskom godinom i obuhvata celokupnu dokumentaciju.
Arhivska knjiga se ne zaključuje na kraju godine, već se vodi u neprekidnom nizu brojeva.

 
Arhivska knjiga se može voditi u formi knjige ili u elektronskom obliku (excel tabela, word tabela itd.) uz redovnu izradu zaštitne kopije.
 
Arhivska knjiga ili prepis arhivske knjige (kopija) može se dostaviti nadležnom arhivu kao pojedinačan predmet uz prateći dopis zaveden i potpisan od strane odgovornog lica. Prepis se u pisanom obliku dostavlja u JEDNOM primerku (čl. 9 tačka 7), najkasnije do 30. aprila tekuće godine za dokumentarni materijal nastao u prethodnoj godini, a kopiju treba zavesti i potpisati od strane zaduženog lica/arhivara.