obrazac AK Arhivska knjiga 1Архивска књига је основна евиденција о целокупној архивској грађи и документарном материјалу насталом у раду ствараоца, односно општи инвентарни преглед целокупног архивског и документарног материјала из ранијих година, коју су ствараоци и имаоци архивске грађе и документарног материјала обавезни да воде од оснивања, као и документарног материјала који се по било којем основу, налази код ствараоца и имаоца.

На основу Закона о архивској грађи и архивској делатности (Сл. гласник РС 6/2020, члан 9 тачка 6) она се води на прописаном образцу.

У „Сл. гласнику РС“, бр. 34/2022 објављен је ПРАВИЛНИК О ОБРАЗЦУ АРХИВСКЕ КЊИГЕ  који ће се примењивати од 24. марта 2022. год. и којим је прописан образац архивске књиге коју воде ствараоци и имаоци архивске грађе и документарног материјала.
 
Упис архивске грађе и документарног материјала у архивску књигу врши се хронолошки, по годинама и класификационим ознакама, по називу категорија документарног материјала према важећој Листи категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања.
 
У архивску књигу се не уписује садржај докумената  него се групно пописује количина докумената настала у календарској години, груписана по категоријама као и физичка локација на којој се ти документи налазе.
Принцип уписа документације у образац архивске књиге је хронолошки, што значи да се јединице чувања (регистратори, фасцикле и кутије у којима је смештена архивска грађа и документарни материјал, односно код електронског документарног материјала и електронске архивске грађе формат и меморијски капацитет за сваки унос посебно) уписују према/по годинама настанка.
 
Она обухвата попис документације од године настанка (оснивања) ствараоца и имаоца закључно са последњом завршеном календарском годином и обухвата целокупну документацију.Архивска књига се не закључује на крају године, већ се води у непрекидном низу бројева.
 
Архивска књига се може водити у форми књиге или у електронском облику (excel табела, word табела итд.) уз редовну израду заштитне копије.

Архивска књига или препис архивске књиге (копија) може се доставити надлежном архиву као појединачан предмет уз пратећи допис, потписан од стране одговорног лица. Препис се у писаном облику доставља у ЈЕДНОМ примерку (чл. 9 тачка 7), најкасније до 30. априла текуће године за документарни материјал настао у претходној години, а копију треба завести и потписати од стране задуженог лица/архивара.