Zakon o arhivskoj građi, (Sl. gl. 06/20):

Uslovi i način korišćenja arhivske građe
 
Član 41.
Svi imaju pravo da pod jednakim uslovima koriste arhivsku građu koja se čuva u arhivima.
Arhivska građa se koristi u arhivu.
Arhivskoj građi u elektronskom obliku može se pristupati i elektronskim putem ako je javno dostupna.
Arhiv obezbeđuje uslove za korišćenje arhivske građe.
Кorišćenje arhivske građe i informativnih sredstava u arhivima je besplatno.
Arhivska građa daje se na korišćenje u službene svrhe, svrhe naučnog i stručnog istraživanja i potrebe publikovanja, za potrebe nastave, izložbi, ostvarivanja ili zaštite ličnih prava i druge svrhe.
Na korišćenje se po pravilu daju mikrofilmske ili digitalne kopije arhivske građe.
Izuzetno, na korišćenje će se dati originalna arhivska građa iako postoje kopije te građe, ako to zahteva naučni metod rada.
 
Za korišćenje arhivske građe u reklamne svrhe, sticanja dobiti, za umnožavanje i objavljivanje dokumenata, potrebna je posebna dozvola nadležnog arhiva.
 
Arhivi nemaju obavezu da istražuju arhivsku građu koju poseduju, u ime i za račun korisnika građe.
Кorisnik arhivske građe je odgovoran za povredu javnih interesa, odnosno privatnosti, kao i povredu prava i interesa lica, nastalih usled korišćenja arhivske građe.
Bliže uslove i način korišćenja arhivske građe propisuje ministar.
 
Član 42.
Na zahtev korisnika javni arhiv izdaje uverenja, overene kopije i prepise dokumenata čije originale čuva i koji imaju dokaznu snagu javne isprave u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.
 
Član 43.
Arhivska građa se ne daje na korišćenje: ako je njen stvaralac, imalac, davalac ili darodavac prilikom predaje u pisanoj formi postavio ograničenja u pogledu njenog korišćenja; ako se nalazi na sređivanju, obradi, konzervaciji i restauraciji; ako stručni savet arhiva utvrdi da se može koristiti samo pod posebnim uslovima; ako direktor arhiva proceni da bi njenim korišćenjem mogli da budu povređeni interesi države ili prava građana; ako je u oštećenom stanju i ako je u toku priprema za njeno objavljivanje u izdanju arhiva.
Arhivska građa koja nije sređena, po pravilu, ne izdaje se na korišćenje.
Izuzetno, nesređena arhivska građa se može dati na korišćenje na osnovu odobrenja direktora ili lica koje on ovlasti.
Arhivsku građu mogu koristiti bez ograničenja stvaraoci čijom je delatnošću i radom ta građa nastala.

Sređivanje i obrada legata i ličnih fondova redovna je delatnost Arhiva. Preuzimanje arhivske građe putem poklona ili otkupa poslednjih godina je intenzivirano. Pojedinačnim spisima starih beogradskih porodica, fotografijma porušenih objekata, razglednicama, nerealizovanim planovima, neobjavljenim rukopisima, digitalizovanim ličnim kolekcijama dopunjeni su postojeći fondovi i zbirke.
Pored pojedinačnih dokumenata, Arhiv je preuzeo više legata ličnosti koje su obeležile politički i kulturni život Beograda druge polovine XX veka.

Ako posedujete građu, koja je po bilo kom osnovu važna za istoriju Beograda, Srbije ili šire, ili smatrate da je bitna za istoriju struke kojom se Vi bavite...

...postanite i Vi legator 
Istorijskog arhiva Beograda! 

Ponudite nam na poklon ili otkup stare dokumente, rukopise, fotografije, razglednice, mape, planove, plakate... Ne dopustite da kulturno blago istrune po podrumima i tavanima...

Kontaktirajte nas!

U Istorijskom arhivu Beograda nalaze se raznovrsni arhivski fondovi i zbirke, koji nam pružaju značajne podatke za istoriju Beograda i Srbije. Arhivska građa se čuva u depoima Arhiva, razmeštena u nekoliko sledećih grupa:

- uprava i javne službe
- pravosuđe
- prosvetne, kulturne i naučne ustanove
- socijalne i zdravstvene ustanove
- privreda i bankarstvo
- društveno-političke organizacije
- društva i udruženja
- verske ustanove i organizacije
- porodični i lični fondovi
- zbirke
- legati

Na prostoru od 2.400 m2 smešteno je 13.200 metara arhivske građe, uglavnom na srpskom jeziku, nemačkom, a pojedinačni dokumenti su na turskom, francuskom, mađarskom, ruskom, italijanskom, rumunskom, hebrejskom i drugim jezicima.

Jedan od najstarijih pojedinačnih dokumenata koji se čuva u Arhivu je iz druge polovine XVI. veka, Dijalog Osmanlije i Hrišćanina o vojnopolitičkoj situaciji, na turskom jeziku.

Najstariji fond je Zemunski magistrat, čija građa datira od 1749. godine, kada je Zemun proglašen slobodnim kraljevskim gradom, izuzimanjem iz poseda porodice Šenborn. Građa je uglavnom na nemačkom jeziku.

Najveći fondovi, sa nekoliko stotina metara građe, jesu: Skupština grada Beograda, Okružni sud za grad Beograd, Uprava grada Beograda, Zemunski magistrat, Kotarski sud u Zemunu, Trgovinska komora u Beogradu. Najviše fondova Arhiva nastalo je posle 1945. godine, a od onih koji su prispeli poslednjih godina, svakako je najvažniji fond BITEF.

REGISTAR ARHIVSE GRAĐE (2018.)


 Pogledajte još...

Fond Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca

Lični fond Ivan S. Pavlović

Zbirka diploma, ukaza i postavljenja

Zbirka fotografija

Ostale zbirke