1. Архивисти треба да чувају интегритет архивске грађе и да на тај начин
гарантују да она наставља да буде трајно и поуздано сведочанство
прошлости.

2. Архивисти вреднују, одабирају и чувају архивску грађу у њеном
историјском, правном и административном контексту, поштујући, дакле,
принцип провенијенције, тако што ће сачувати изворне односе међу
документима и омогућити да се они јасно уоче.

3. Архивисти треба да чувају веродостојност докумената током архивске
обраде, заштите и коришћења.

4. Архивисти треба да обезбеде континуирану доступност и разумљивост
докумената.

5. Архивисти треба да воде документацију о својим поступцима при обради
архивске грађе како би били у стању да их оправдају.

6. Архивисти треба да промовишу најширу, истоветну доступност архивске
грађе свим корисницима.

7. Архивисти треба да поштују и слободу приступа и приватност, и да
поступају у оквирима законских прописа на снази.

8. Архивисти требају да користе посебно поверење које им је указано за
добро свих и да избегавају да се користе својим положајем за властиту или
било чију неоправдану добит.

9. Архивисти морају да настоје да достигну највиши професионални ниво
систематичним и сталним обнављањем свог знања из области архивистике
и разменом резултата својих истраживања и искустава.

10. Архивисти треба да унапређују заштиту и коришћење светске архивске
баштине кроз сарадњу с припадницима властите и других струка.