Важећи Правилник о организацији и систематизацији послова усвојен је,11. јуна 2015. године на основу чл. 24 Закона о раду («Службени гласник РС» бр. 24/05, 61/05,54/09, 32/19 и 75/14) и чл. 38 Статута Историјског архива Београда.
 orgshemaweb