Индекс чланака

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА уписан је у регистар Трговинског суда у Београду, решењем I. Fi-530/13, под бројем 5-222-00, као установа културе.

Статут  (24.03.2015.)

Правилник о условима, начину и поступку коришђења архивске грађе и регистратурског материјала (27.09.2005)

Правилник о канцеларијском и архивском пословању (17.01.2014)