А. ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ ПОМОЋИ

1. Учешће у раду Комисије на излучивању безвредног регистреатурског материјала у регистратурама:,стопа пореза 20%

-  мање сложене структуре 5.000,00 дин. * 
- сложене структуре 8.000,00 дин. * 

2. Израда преписа нечитких докумената који се чувају у Архиву (по страници текста) 500,00 дин. * 

3. Процена испуњености услова простора за складиштење пословне документације (испуњавања законских услова са становишта безбедности заштите архивске грађе)
- рад комисије по захтеву корисника 11.400,00 дин.

Помоћ око израде Правилника о канцеларијском и архивском пословању и Листе категорија регистратурског материјала са роковима чувања, за фирме са којима није склопљен уговор о сарадњи, нити се за њих ради сређивање (у зависности од сложености документације)
50.000,00 – 60.000,00 дин. *


Б. ИСТРАЖИВАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ, ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДА ПОДАТАКА
(Односи се и на захтеве упућене Архиву електронском поштом), стопа пореза 20%

1. Истраживачки час 2.100,00 дин. 
2. За уверења из матичних књига, картотеке и евиденције становника, по једном уверењу уверење 1)
1.100,00 дин. 
3. За издавање потврда и уверења која нису ослобођена плаћања административне таксе (уверење 2)
1.300,00 дин. 
4. За проналажење пројеката, списа и техничке документације: за коришћење по пројекту 2.500,00 дин.
5. Негативна потврда 1.000,00 дин.
6. За издавање уверења експропријације, конфискације, национализације, узурпације и др. (уверење 3)
2.200,00 дин. 
7. За странце ( уверење 4) 10.000,00 дин.  


Ц. ИЗЛУЧИВАЊЕ, СРЕЂИВАЊЕ И ПРЕУЗИМАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА

1. Преузимање сређене архивске грађе и регистратурског материјала (преузимање подразумева: паковање у амбалажу, утовар, одвоз до коморе, дезинфекцију, превоз до Архива и смештај у депо) - по дужном метру 14.000,00 дин. *
2. Преузимање несређене архивске грађе и регистратурског материјала - по дужном метру 18.000,00 дин. *
3. Излучивање регистратурског материјала по захтеву Корисника (у зависности од степена сређености регистратурског материјала и услова рада у регистратури) - по дужном метру 1.000,00 - 1.500,00 дин. *
4. Сређивање архивске грађе и регистратурског материјала на захтев корисника у зависности од степена сређености и услова рада у регистратури - по дужном метру 5.000,00 – 7.000,00 дин. * 
5. Пресељење (дислоцирање) архивске грађе и регистратурског материјала код ствараоца - имаоца грађе, и смештај по утврђеној нумерацији и редоследу (у зависности од степена сређености грађе и услова дислоцирања) - подужном метру 500,00 – 1.000,00 дин. * 


 Д. ИЗРАДА ЕЛЕКТРОНСКИХ, МИКРОФИЛМСКИХ И ОСТАЛИХ КОПИЈА ДОКУМЕНАТА

1. Скенирање докумената, стопа пореза 20%

- до формата А4, 300 dpi црно-бело и колор 200,00 дин.
- до формата А4, 600 dpi црно-бело и колор 300,00 дин.
- до формата А3, 300 dpi црно-бело и колор 350,00 дин.
- до формата А3, 600 dpi црно-бело и колор 500,00 дин.
- до формата А2, 300 dpi црно-бело и колор 500,00 дин.
- до формата А0, 300 dpi црно-бело и колор 750,00 дин.

2. Снимање података CD и DVD, стопа пореза 20%

- услуга снимања на CD 150,00 дин. 


3. Штампање, стопа пореза 20%

- Ласерска штампа

- формат А4 (5% текст) црно-бело 15,00 дин. 
- формат А4 (50% фото) црно-бело 30,00 дин. 
- формат А3 (5% текст) црно-бело 30,00 дин.
- формат А3 (50% фото) црно-бело 60,00 дин.

-Ink-jet колор штампа (цена је одређена за штампу на ролни ширине 1070 мм (125 г) у
дужини 250 мм):


4. Снимање - скенирање архивске грађе за објављивање и јавно приказивање, стопа пореза 20%
- за објављивање и јавно приказивање у црно-белој техници (по страни) 600,00 дин.
- за објављивање и јавно приказивање у црно-белој техници на корицама, омотима и насловној страни 1.200,00 дин.
- за објављивање и јавно приказивање у колор техници 1.200,00 дин.
- за објављивање и јавно приказивање у колор техници на корицама, омотима и насловној страни 2.400,00 дин.
- за објављивање и јавно приказивање на плакатима, разгледницама и календарима и сл. у црно-белој техници 2.000,00 дин.
- за објављивање и јавно приказивање на плакатима, разгледницама и календарима и сл. у колор техници 4.000,00 дин.
- за објављивање и јавно приказивање за потребе телевизије, филма, видео записа у научно-образовне сврхе 4.000,00 дин.
- сравњивање и овера преписа (преписи се раде само за документе 20. века) по страни 700,00 дин.

5. Микрофилмовање, стопа пореза 20% 

- микрофилмовање црно-белог снимка на 35 мм филму на ролни до 1200 снимака 35.000,00 дин.
- за микрофилмовање архивске грађе на 35 мм филму по сваком следећем снимку 30,00 дин.

- скенирање са микрофилма у резолуцији до 200 dpi – по скену 30,00 дин.
- штампање копије са микрофилма А4 30,00 дин. 
- штампање копије са микрофилма А3 60,00 дин.

6. Фотокопирање, стопа пореза 20% 

формат А/4 17,00 дин.
формат А/4 преко 50 странa 15,00 дин.
формат А/3 35,00 дин.
формат А/3 преко 50 странa 30,00 дин.
формат А/2 150,00 дин.
формат А/1 250,00 дин.
формат А/0 450,00 дин.
формат Б/1 300,00 дин.
формат Б/0 600,00 дин.

Копирање планова са тамне подлоге је дупло скупље у односу на стандардну цену.


 ЦЕНОВНИК ПУБЛИКАЦИЈА, стопа пореза 8%:

- каталог Векови Београда енглески 750,00 дин.
- књига Живети у Београду I том 690,00 дин.
- књига Живети у Београду II том 690,00 дин.
- Модерна српска држава –Хронологија 1804-2004. 6.000,00 дин.
- књига Живети у Београду III том 690,00 дин.
комплет I+II+III+IV+V+VI Живети у Београду 3.900,00 дин.
- каталог Векови Београда енглески 750,00 дин.
- књига Академско певачко друштво Обилић 1884-1941. 850,00 дин.
- књига Живети у Београду IV том 690,00 дин.
- књига Живети у Београду V том 800,00 дин.
- књига Живети у Београду VI том 900,00 дин.
- монографија Милорад Мишковић – уметност и дух игре 1.800,00 дин.
- књига Логор Бањица I и II том 4.000,00 дин.
- књига Логор Бањица - I том 2.100,00 дин.
- књига Логор Бањица - II том 2.100,00 дин.
- књига Логор Бањица – логораши 1941-1944,  енглеско издање уводне студије 900,00 дин.

Горе наведене цене су изражене у бруто износу у којем је садржан и износ ПДВ-а.

Цене публикација из овог Ценовника мењају се у складу са растом индекса потрошачких цена и важе од 04. маја 2015. године.
Архив може поклањати одређени број својих публикација другим архивских установама, музејима, библиотекама, заводима за заштиту споменика културе, пословним партнерима и пријатељима Архива и другим асоцијацијама из области заштите културних добара на начин и по договору, а без примене одредаба овог ценовника, али је у обавези да увек плати ПДВ код сваког таквог поклона.

Остале услуге које нису наведене овим Ценовником, а врши их Историјски архив Београда, калкулисаће се конкретно код сваке понуде, зависно од тренутних цена материјала који се за те услуге користи, потребне радне снаге и осталих трошкова.


Архив може вршити услуге другим архивских установама, музејима, библиотекама, заводима за заштиту споменика културе и другим асоцијацијама из области заштите културних добара на начин и по договору, а без примене одредаба овог ценовника.
Цене за институције културе из претходног става не могу бити ниже од 50% од цене за остале кориснике.

Цене услуга из овог Ценовника мењају се у складу са растом индекса потрошачких цена и важе од 04. маја 2015. године.
* Ослобађање плаћања Пореза на додату вредност на основу члана 25. Став 14 Закона о ПДВ-у (Службени Гласник РС бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005 , 61/2007 и 93/2012)