Индекс чланака

 

Закони и нормативна акта који регулишу рад Установе:

Закон о културним добрима, Сл. гл. РС 71/94, 52/11, 99/11; Закон о култури, Сл. гл. РС 72/09;

Закон о општем управном поступку, Сл. гл. РС 33/97, 31/01, 30/10;

Закон о јавним службама Сл.гл. РС 42/91 и 71/94, 79/05, 81/05, 83/05;

Закон о службеној употреби језика и писама, Сл. гл. РС 45/31, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05, 30/10;

Закон о облигационим односима, Сл. лист СФРЈ 29/78, 39/85, 45/89, Сл. лист СРЈ 31/93, Сл. СЦГ 1/2003;

Закон о раду, Сл. гл РС 24/05, 61/05, 54/09;

Закон о државним и другим празницима у Републици Србији, Сл. гл. РС 92/11;

Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, Сл. гл. РС 36/09;

Закон о безбедности и здрављу на раду, Сл. гл. РС 101/05;

Закон о спречавању злостављања на раду, Сл. гл. РС 36/10;

Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму, Сл. гл. РС 30/10;

Закон о пензијском и инвалидском осигурању, Сл. гл. РС 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12;

Закон о здравственом осигурању, Сл. гл. РС 107/05, 109/05, 57/11;

Закон о заштити од пожара, Сл. гл. РС 111/09;

Закон о платама у државним органима и јавним службама, Сл. гл. РС 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11;

Закон о научноистраживачкој делатности, Сл. гл. РС 110/05, 50/06, 18/10;

Закон о библиотечко-информационој делатности, Сл. гл. РС 52/11;

Закон о забрани дискриминације, Сл. гл. РС 22/09;

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Сл. гл. РС 54/07, 104/09, 36/10;

Закон о заштити података о личности, Сл. гл. РС 97/08, 104/09;

Закон о враћању одузете имовине и обештећењу, Сл. гл. РС 72/11;

Закон о јавним набавкама, Сл. гл. РС 124/12;ж

Закон о буџету Републике Србије, Сл. гл. РС 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13;

Закон о буџетском систему, Сл. гл. РС 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13;

Закон о јавној својини, Сл. гл. РС 72/11;

Закон о фискалним касама, Сл. гл. РС 135/04, 93/12;

Закон о Агенцији за борбу против корупције, Сл. гл. РС 97/08, 53/10, 66/11;

Закон о равноправности полова, Сл. гл. РС 104/09;

Статут Историјског архива Београда, 2013.

Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе, Сл. гл. РС 80/92,

Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе, Сл. гл. РС 10/93, 14/93;

Уредба о изменама и допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, Сл. гл. РС 54/08;

Уредба о буџетском рачуноводству, Сл. гл. РС 125/03, 12/06;

Правилник о методологији и начину утврђивања трошкова пружања јавне услуге, Сл. гл. РС 25/13;

Правилник о условима, начину и поступку коришћења архивске грађе и регистратурског материјала, 2005.

Правилник о услугама које врши Историјски архив Београда са ценовником, 2011.

Одлука о привременом финансирању града Београда за период jануар – март 2014. Године, Сл лист града Београда 72/13 и 78/13